Copyright

De website www.nederlandsportland.com en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederland Sportland.

Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van NLS. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van NLS is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Disclaimer

De inhoud van deze site is door NLS samengesteld. NLS kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

NLS aanvaardt dan geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer

NLS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.