ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN NEDERLAND SPORTLAND januari 2015

Van Nederland Sportland, ingeschreven in de KvK onder nummer 50998757, hierna te noemen: ‘de opdrachtnemer’.

1. Alle overeenkomsten tussen enerzijds de opdrachtnemer en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten afneemt van de opdrachtnemer of met wie de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst, hierna te noemen: ‘de opdrachtgever’, anderzijds, en alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte aanbiedingen en offertes en door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer geplaatste bestellingen, worden beheerst door deze algemene leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: ‘de algemene voorwaarden’.

2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden de opdrachtnemer niet, behalve indien en voor zover deze niet in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden zijn en voor zover de opdrachtnemer de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. Bij strijdigheid van voorwaarden, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.

3. Indien door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen één en dezelfde opdracht wordt verstrekt, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de betreffende opdracht.

4. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn, behoudens het bepaalde in artikel 5, slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een afwijking als bedoeld in dit artikel is overeengekomen, geldt deze afwijking, behoudens artikel 5, slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.

5. Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 (zegge: dertig) dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

6. De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling, hierna te noemen: ‘de opdracht’, door de opdrachtnemer geschiedt schriftelijk of doordat de opdrachtnemer met uitvoering van de opdracht begint.

7. Door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte opdrachten binden deze eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd. Een door de opdrachtgever per e-mailbericht aan de opdrachtnemer verzonden opdracht wordt als een rechtsgeldige opdracht beschouwd.

8. Alvorens de opdrachtnemer tot afdruk van de opdracht overgaat, kan op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever een proefdruk worden toegezonden. Eventuele extra kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Reclames over de proefdruk dienen uiterlijk binnen 3 (zegge: drie) werkdagen na ontvangst van deze proefdruk schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud en uitvoering van de proefdruk akkoord te zijn gegaan.

9. Advertentieteksten, logo’s en/of advertentiemateriaal e.d. dienen, voor zover niet al in het bezit van de opdrachtnemer, binnen 3 (zegge: drie) werkdagen na ontvangst door de opdrachtnemer van de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, alsnog aan eerstgenoemde te worden toegezonden.

10. De opdrachtnemer heeft het recht de opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. De opdrachtnemer heeft tevens het recht teksten die in strijd zijn met de wet of teksten die negatieve uitlatingen tegenover personen, bedrijven of instanties bevatten te weigeren.

11. Wijzigingen in een bestelling moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door de opdrachtnemer uitdrukkelijk worden aanvaard.

12. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen evenals de daarmee samenhangende prijsopgaven, door of vanwege de opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend.

13. De opdrachtgever is bevoegd tot annulering van de opdracht over te gaan binnen een termijn van 7 zegge: zeven) dagen nadat deze schriftelijk is bevestigd.

14. Wanneer de opdrachtgever na de in artikel 13 genoemde periode en na ontvangst van de opdrachtbevestiging door opdrachtnemer nog van de uitvoering van de opdracht wenst af te zien, heeft de opdrachtnemer los van haar onaangetaste rechten om nakoming (met volledige schadevergoeding), dan wel bij wanprestatie ontbinding met volledige schadevergoeding in te roepen of te vorderen, naar haar keuze het recht een schadevergoeding in rekening te brengen wegens gederfde winst en alle gemaakte kosten voortvloeiend uit de overeenkomst, gelijk aan minimaal 75% (zegge: vijfenzeventig procent) van de door haar in rekening gebrachte kosten.

15. Door de opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. De opdrachtnemer is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de bij benadering opgegeven afleveringstermijn. Overschrijding van de indicatieve levertermijn verplicht de opdrachtnemer niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever op de hoogte. Indien advertentiecontracten in onvoldoende mate verkoopbaar blijken, kan opdrachtnemer besluiten tot uitstel van de levertijd teneinde een langere verkooptijd te realiseren, dan wel bij sterk tegenvallende verkoopresultaten in overleg met opdrachtgever besluiten tot het niet uitgeven van het overeengekomen product. Opdrachtnemer is opdrachtgever geen schadevergoeding of vergoeding anderszins verschuldigd bij het staken van de uitgave om voornoemde reden.

16. De opdrachtgever verleent hierbij toestemming aan de opdrachtnemer om, indien de opdrachtnemer dit nodig of wenselijk acht, de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

17. Betalingen moeten door de opdrachtgever worden gedaan binnen 8 (zegge: acht) dagen na het verschijnen van de editie en de factuurdatum.

18. Alle prijzen van de opdrachtnemer zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door de opdrachtnemer geleverde goederen en diensten komen ten laste van de opdrachtgever. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van de opdrachtnemer van invloed zijn, kan de opdrachtnemer doorberekenen aan de opdrachtgever.

19. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

20. Indien de opdrachtgever enige betalingstermijn overschrijdt, is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, om, indien de opdrachtgever ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever te brengen. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15% (zegge: vijftien procent) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75 (zegge: vijfenzeventig euro), met dien verstande dat het de opdrachtnemer vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen en met dien verstande dat de door de opdrachtgever te betalen incassokosten beperkt zijn tot de bedragen genoemd in artikel 2 van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tussentijds aan de opdrachtgever toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht in ter zake van kosten, ook niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

21. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

22. Door de opdrachtnemer verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, de opdrachtnemer het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

23. Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de opdrachtgever geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: incassokosten, verschuldigde hoofdsommen, onverminderd het bepaalde in artikel 32.

24. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en dienen een maand voor invoer te zijn aangekondigd door opdrachtnemer.

25. Goederen worden door de opdrachtnemer geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26. Alle zaken zijn vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Ook indien de opdrachtnemer voor het transport zorgdraagt, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De opdrachtgever dient zich tegen het risico behoorlijk te verzekeren.

27. Zet- en tekstfouten worden verbeterd door middel van het kosteloos herplaatsen van de opdracht in de eerstvolgende editie, indien de opdrachtgever hiervan binnen 8 (zegge: acht) dagen na het verschijnen van de editie hiervan kennis heeft gegeven. Andere van de kopij afwijkende veranderingen worden voor zover mogelijk tegen het hiervoor geldend uurtarief van de zetterij aangebracht. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in de algemene voorwaarden.

29. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door de opdrachtnemer aan hem is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de opdrachtnemer niet binnen 8 (zegge: acht) dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Na verloop van de bovengenoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

30. Mocht de opdrachtgever goederen niet of niet tijdig van de opdrachtnemer afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. De opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de kosten (zijnde onderdeel van een eventuele schadevergoeding) verschuldigd.

31. De opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde goederen, niettegenstaande de feitelijke aflevering, zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens de opdrachtnemer, daaronder mede begrepen de koopsom, en kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst en alle overige vorderingen van de opdrachtnemer bedoeld in artikel 3:92, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

32. Iedere betaling die van de opdrachtgever wordt ontvangen, strekt allereerst ter voldoening van die vorderingen welke de opdrachtnemer op de opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke de opdrachtnemer in artikel 31 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna geldt het bepaalde in artikel 23.

33. Voordat het eigendom van de goederen op de opdrachtgever is overgegaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de goederen te verkopen of af te leveren voordat de eigendom daarvan op de opdrachtgever is overgegaan, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt.

34. Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op de opdrachtgever is overgegaan, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen. Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van de opdrachtnemer.

35. Indien de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever een beroep doet op artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek, zijn de artikelen 7:40 tot en met 7:44 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

36. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.

37. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 36 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 5.000 (vijfduizend euro).

38. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verbandhoudende met een tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

39. Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door de opdrachtnemer, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van de opdrachtnemer, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van 1 (zegge: één) jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

40. De in artikel 41 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot stand komen van enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer.

41. Indien de opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 1 (zegge: één) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

42. Onder overmacht van de opdrachtnemer wordt verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend wanprestaties door een toeleverancier, distributeur of andere derde. Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

43. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of indien de opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de opdrachtgever mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval de opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd de andere rechten en zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

44. In alle gevallen waarin de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

45. Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

46. Het is de opdrachtnemer toegestaan de in enige overeenkomst met de opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de opdrachtgever reeds nu voor alsdan haar medewerking verleent. De opdrachtgever kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met de opdrachtnemer niet dan na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer aan derden overdragen.

47. De gehele rechtsrelatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtnemer, inclusief deze algemene voorwaarden, alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en alle opdrachten, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.